phone 0497 20 40 40

Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voorwaardenkeyboard_arrow_down

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Boekingkeyboard_arrow_down

De boeking van een fotoreportage bij Laura Robijns Photography is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een fotoreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

Dag van de fotosessiekeyboard_arrow_down

Gelieve -bij sessies op locatie- een 10 à 15 minuten vóór het afgesproken uur aan te komen op de afgesproken locatie.

Kom je tot 30 minuten te laat aan, zullen we de resterende tijd fotograferen maar zal de sessie niet worden verlengd. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel, noch zal er een gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden.

Kom je later dan 30 minuten na de geplande starttijd van de sessie aan, zal je als een ‘no-show’ worden beschouwd en zal dit leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen.

Zorg ervoor dat er geen andere personen foto’s nemen tijdens onze sessie, dit zorgt voor te veel afleiding. Dit geldt ook voor de klant zelf.

Gelieve geen babysits, verzorgers of vrienden mee te brengen naar je sessie. Dit wordt als zéér storend ervaren, niet alleen voor de fotografe, maar ook voor degenen die worden gefotografeerd. De enige aanwezigen zijn alleen diegenen die worden gefotografeerd.

De fotografe is géén babysit/oppas. Tijdens de sessie doet de fotografe in de eerste plaats haar job, en dat is het fotograferen van je huisdier of gezin. De fotografe streeft naar zo weinig mogelijk beïnvloeding of het in scene zetten van momenten.  Laura Robijns photography is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Laura Robijns photography zal termijnen en locaties voor de fotosessie voorstellen op basis van de behoefte aan beschikbaar hoogwaardig/natuurlijk licht. Indien je ervoor kiest om een door de fotografe voorgestelde locatie of tijdschema niet te volgen, begrijp je ook dat de kwaliteit van de foto’s kan afwijken van de gekende portfolio-kwaliteit.

Betalingstermijnkeyboard_arrow_down

De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd nadere ingebrekestelling door fotograaf. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 EUR administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotograaf.

Prijzenkeyboard_arrow_down

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25% gestegen zijn sinds de boeking ervan zal de prijsstijging aan de klant gecommuniceerd worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. Alle studies, voorontwerpen, ontwerpen, en proeven die niet binnen de voorzien periode door een definitieve bestelling worden gevolgd, worden aan de klant gefactureerd tegen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door Laura Robijns Photography kan enkel via de fotograaf zelf gedrukt worden behoudens anders overeen gekomen.

Uitstel door de klantkeyboard_arrow_down

Wanneer je 48 uur of meer voorafgaand aan je sessie annuleert (bij ziekte of om een andere reden), word je de mogelijkheid aangeboden om -zonder het verlies van je voorschot- binnen de 45 dagen een nieuwe datum te kiezen. Deze nieuwe afspraak dient wel bij annulering vastgelegd worden zodat het voorschot kan gebruikt worden om de nieuwe datum vast te zetten.

Annuleer je 48 tot 24 uur van tevoren zal een herschikking aangeboden worden voor een vergoeding van 25€. Deze nieuwe afspraak dient opnieuw bij annulering vastgelegd worden zodat het voorschot kan gebruikt worden om de nieuwe datum vast te zetten.

Annuleer je minder dan 24 uur van tevoren verlies je je voorschot sowieso. Afhankelijk van de situatie kan er bij annulatie in minder dan 24 uur voorafgaand aan de sessie door de fotograaf een herschikking aangeboden worden voor een vergoeding van 25€.

Een no-show (wanneer je helemaal niet komt opdagen) zal leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen. Een herschikking is in dit geval ook uitgesloten.

Door de drukke agenda zijn herschikkingen op verzoek van klanten slechts éénmaal toegestaan. Een tweede verzoek zal leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen.

Uitstel door de fotograafkeyboard_arrow_down

Ten laatste 1 dag voor de sessie zal de fotograaf (telefonisch) meedelen of de sessie al dan niet wordt uitgesteld als gevolg van slechte weersomstandigheden.

Klanten begrijpen dat ze de mogelijkheid zullen worden aangeboden om binnen 45 dagen een nieuwe datum te kiezen en dat deze beschikbare tijden ook op weekdagen kunnen vallen.

Ben je als klant niet in staat en/of bereid om te herschikken binnen de 45 dagen, dan verlies je je voorschot.

Auteursrechtkeyboard_arrow_down

Een fotosessie van Laura Robijns Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Publicatie door de fotograafkeyboard_arrow_down

Beeldmateriaal gemaakt door Laura Robijns Photography kan te allen tijden gepubliceerd worden op haar website, blog en facebook. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Publicatie door de klantkeyboard_arrow_down

In de prijs van de fotosessie zijn een aantal beelden in digitale vorm inbegrepen. Deze foto’s worden afgeleverd in hoge resolutie met en zonder logo.
De foto’s voorzien van logo dienen door de klant gebruikt te worden op een persoonlijke website of social media, enz.
De foto’s zonder logo zijn enkel voor eigen reproductie en mogen op geen enkele wijze gepubliceerd worden, ook niet op een eventuele eigen website, social media, drukwerk voor commerciële doeleinden of non-profitorganisaties, enz. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan deze zoals aangeleverd door ‘Laura Robijns photography’.

Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde van ‘Laura Robijns photography’.

Nabewerkingkeyboard_arrow_down

Hoewel de fotografe tijdens elke sessie heel veel beelden maakt, wordt slechts een selectie ervan weerhouden. Alleen afbeeldingen die voldoen aan de artistieke standaard van de fotografe, en die een integraal deel van het verhaal uitmaken, worden opgenomen in de uiteindelijke fotogalerij.

Afbeeldingen die onscherp zijn of niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de fotografe worden direct en definitief verwijderd. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden noch ruwe-bestanden.

De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. 

Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met de fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen .

Alle foto's worden in jpg formaat geleverd.

Kleurkeyboard_arrow_down

de fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

Voorbehoudkeyboard_arrow_down

De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

Bewaring van foto'skeyboard_arrow_down

De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 60 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

Geschenkbonnenkeyboard_arrow_down

Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Bijbestellingenkeyboard_arrow_down

Bijbestellingen  kunnen enkel worden gemaakt via mail of via een schriftelijke bestelbon. Deze mail/bestelbon is bindend. De klant verbindt zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

Afhalingkeyboard_arrow_down

Afhaling van producten/foto’s kan gratis in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door de fotograaf, of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Aansprakelijkheidkeyboard_arrow_down

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.

GDPRkeyboard_arrow_down

Persoonsgegevens die wij verwerken

Laura Robijns photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers, tenzij u ze aan mij verschaft via het contactformulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren enkel de gegevens zolang dat nodig is, d.w.z.: gegevens in onze boekhouding, dienen wij in opdracht van de fiscus te bewaren, zolang dit voor hun nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laura Robijns photography verstrekt uitsluitend aan derden en alléén als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u –of- om te voldoen aan een wettelijke/fiscale verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laura Robijns photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laura Robijns photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Laura Robijns photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x