Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN

Wij zijn: Laura Robijns Photography en Pawsitive things, met maatschappelijke zetel te 3540 Schulen, Sint-jorislaan 125 en ondernemingsnummer 0693.734.397

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: 

Laura@pawsitivethings.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via sociale media, ofwel via de website, ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij leveren Laura Robijns Photography en Pawsitive things
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aanvaarden van de offerte of op de dag van de aankoop van onze producten. 
 5. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou ,als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
 7. Producten: Het leveren van diensten en goederen in het kader van huisdierfotografie en gepersonaliseerde huisdierengadgets.
 8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 9. Websites:  https://pawsitivethings.be en https://www.laurarobijns.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en goederen aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, via e-mail, via offerte of sociale media. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro, inclusief BTW.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zullen wij, als Dienstverlener, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen 1 maand na de factuurdatum. 

3.5. Voor goederen aangekocht via onze website die niet-gepersonaliseerd zijn, voorzien wij, als Dienstverlener, een leveringstermijn van 2-3 werkdagen. Voor gepersonaliseerde goederen bedraagt de leveringstermijn 10 werkdagen. Wij, als Dienstverlener, bezorgen de fotoproducten binnen een termijn van 21 werkdagen.

Artikel 4 – Wijziging en annulatie van Laura Robijns Photography

4.1. Jij, als Klant, moet verhindering voor een shoot zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de shoot aan ons melden.

In geen enkel geval is het voor jou, als Klant, mogelijk om het voorschotfactuur terug te vorderen.

4.2 Annulatie van een reeds geplande shoot is enkel mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de shoot. Bij elke annulatie binnen de 48 uur voorafgaand aan de shoot, dient het volledige bedrag voor de shoot alsnog betaald te worden.

Ook bij een no show zonder verwittiging, dien jij, als Klant, het volledige bedrag voor de shoot alsnog te betalen.

4.3. Indien jij, als Klant, meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de shoot en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4.4. Wij zelf moeten verhindering voor een shoot zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur uur op voorhand melden, behoudens overmacht.

Artikel 5 – Offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Laura Robijns Photography en Pawsitive things zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door jou, als Klant. Offertes blijven geldig tot 3 maand na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke bestelling of orderbevestiging door jou, als Klant, verbindt jou, als Klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. 

Annulatie van een getekende offerte leidt tot een schadevergoeding van 20% van de offerte.

Artikel 6 – Vergoeding

6.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website of in onze offerte.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten, zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

6.2. Facturatie en betaling

6.2.1.  Betaling van producten en diensten gebeurt steeds onmiddellijk bij aankoop via de webshop.

6.2.2. Indien de aankoop niet gebeurt via onze webshop, wordt er door ons, als Dienstverlener, een factuur opgemaakt. Deze factuur dient te worden betaald binnen 1 maand na factuurdatum. In ieder geval kunnen onze diensten pas doorgaan na de volledige betaling van de factuur.

6.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 7 –   Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten of diensten online aankopen.  

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten (bv. speelgoed voor je huisdieren) te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

7.2. Uitzonderingen: 

 • Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor gepersonaliseerde goederen, verzegelde producten na opening of online workshops.

Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

8.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

8.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant. 

8.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

8.5. Indien jij, als Klant de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen, wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel. 9 – Uitvoering van de overeenkomst

9.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen wij, als Dienstverlener, de volgende diensten aanbieden:

 • Pawsitive things: Verkoop van katten- en hondenspeeltjes, eten, manden, gepersonaliseerde items zoals mokken of dekens met een foto van jouw huisdier, …
 • Laura Robijns Photography: Huisdierfotografe

9.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

9.3. Indien en voor zoverre een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Artikel 10 – Betwistingen

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ons, als Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Algemeen

11.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

11.1.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden.

11.1.3. Wij, als Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet of grove schuld.

11.1.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

11.1.5. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade die volgt uit het onjuist gebruik van onze producten.

11.1.6. Jij, als Klant, bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen.

11.1.7. Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Laura Robijns of van haar aangestelde.

11.2. Aansprakelijkheid bij overmacht

11.2.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan ons verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Jij, als Klant, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons, als Dienstverlener, op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres of contactnummer van jou, als Klant, niet aan ons, als Dienstverlener, bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

11.2.2. Indien wij, als Dienstverlener, ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk in een deel van onze verplichting uit de overeenkomst zijn nagekomen, ben jij, als Klant, verplicht om dit gedeelte te vergoeden.

11.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

11.4. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 12 – Voorbehoud

Wij, als Dienstverlener, behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor ons, als Dienstverlener, onaanvaardbaar maken of indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege jou, als Klant, werd voldaan.

Artikel 13 – Publicatie

13.1. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht en de toestemming om foto’s die gemaakt zijn door ons te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van ons, als Dienstverlener, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. Jij, als Klant, stemt in met dit gebruik. Wij, als Dienstverlener, zorgen ervoor dat alle beelden eerst getoond worden aan jou, als Klant, voordat ze verschijnen op externe media.

13.2. Beeldmateriaal gemaakt door Laura Robijns mag door jou, als Klant, gedeeld worden op sociale media. De foto’s mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Jij, als Klant, dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.

13.3. Wij, als Dienstverlener, geven jou, als Klant, de toestemming om foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen op sociale media. Jij, als Klant, mag de foto’s echter niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (met uitzondering van het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van Laure Robijns.

13.4. Jij, als Klant, gaat ermee akkoord ons, als Dienstverlener, niet in diskrediet te brengen, noch te belasteren of zaken te ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van Laura Robijns Photography of Pawsitive things schade berokkenen.

Artikel 14 – Intellectueel eigendomsrecht

14.1. Algemeen

14.1.1 Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

14.1.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. 

14.1.3.Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

14.1.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

14.2. Intellectueel eigendomsrecht op de activiteiten van Laura Robijns Photography

Een fotoshoot uitgevoerd door Laura Robijns Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van ons, als Dienstverlener.

Bij levering van de bestanden geven wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de toestemming om de bestanden te gebruiken voor de vooraf afgesproken doeleinden en om de foto’s te reproduceren.

Bij inbreuk op de auteursrechten van Laura Robijns Photography, rekenen wij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van ons, als Dienstverlener.

Artikel 15 – Gegevensverwerking 

15.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart jij, als Klant je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

15.2. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 16– Geheimhouding 

16.1. Wij, als Dienstverlener, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de dienst.

16.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen van ons, als Dienstverlener, in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…

16.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

16.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,00 – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 17 – Algemeen 

17.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

17.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

17.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel gelegen is.